Loading...

Autosmart Hårdvax Autosmart

I lager Beräknat lev datum: 2021-10-20
129 kr
  • Fria returer
Artikelnummer 649557
Utförande Flytande bilvax, Hårdvax
Tillverkare AutoSmart
Var god dröj, vi hämtar nu alla bilar som produkten passar till!

Nya Skandinaviskt Hårdvax är ett långtidsskyddande vax med mycket god hållbarhet, högt glanstal och som lämnar en lättvättad yta

warranty warranty

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kompletterande information på etiketten: EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kompletterande skyddsangivelser: P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P34

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller funderingar om denna produkt?

Slå oss en pling så ska vi försöka besvara alla dina frågor!

Search engine powered by ElasticSuite